Prezentacija Turističke organizacije Veliko Gradište

HomePočetna


Veliko Gradište
Prilikom Vašeg boravka na turističkoj destinaciji Veliko Gradište odnosno Srebrno jezero, možete izabrati smeštaj po Vašoj želji. Široka ponuda u domaćoj radinosti, od kuća, apartmana ili soba, učiniće Vaš boravak prijatnim i poželećete da preporučite prijateljima i dodjete opet…
Pogledaj detaljnije smeštajSrebrno jezero

Srebrno jezero je veštačko akomulaciono jezero nastalo pregrađivanjem rukavca Dunava 1971.godine kod sela Zatonja. Jezero se nalazi u opštini Veliko Gradište (2,5km je udaljeno od grada) i ima izuzetno dobar turistički položaj… Saznajte više…


Turistički vodič

Turistički vodič 2013.

Ovde možete pogledati ili pruzeti turistički vodič opštine Veliko Gradište u PDF formatu.

 

 


Video prezentacija “ Srebrno jezero 4 godišnja doba“

 


Iz starih spisa

Veliko Gradiste
Gradište, kao varošica, najvece je mesto u ovom okrugu posle Požarevca. Udaljeno je od Požarevca 6 časova hoda, a vezano je s njime dobro nasutim drumom. U njemu je stolica načelnika sreza Ramskog. Ima nižu gimnaziju sa četiri razreda, mušku i žensku školu. Sem toga ima poštu, telegraf, parobrodsku stanicu, carinarnicu i skelu za prevoz u Ugarsku… Crkva mu je novija i lepa. Gradištanci su dopadljivi, predusretljivi i zanimljivi. Prvi su u svakom patriotskom preduzeću. Ni jedan patriotski poklič nije ostao, a da u omladini i građanstvu gradištanskom ne nadje odziva. Nema, valjda, društva u Srbiji, koje tu ne bi imalo svoj pododbor i svoje članove. Sa zadovoljstvom beležimo ovaj fakt, ovaj primer požrtvovanja i rodoljublja, na koje bi se mogle ugledati mnoge naše veće varoši… Gradište je po postanju svome iz najnovijega vremena. Ono se nigde ne pominje u našim starijim spomenicima. Ni za vreme Turaka nije tu bilo nikakvo važno mesto. U njemu je dosta živa uvozna i izvozna trgovina, pošto je na izlasku zlatne doline reke Peka. Gradište se nahodi na levoj obali Peka. Samo ime ove varoši kazuje, da je tu moralo biti negda kakvo važnije utvrdeno mesto. Za vreme Rimljana tu je bila varoš Pincum, koji su Vizantinci docnije nazvali Picnus. U Pajtingerovim tablicama ovo je rimsko mesto obeleženo kao Punicum, udaljeno 13 milja od Viminakije. Ime ove varoši, kao ime reke Peka (Picnus), bice u vezi s imenom onih Pikenezovaca, koji su još za vremena Ptolomejeva naseljavali ovaj kraj. Tragovi grada ovog rimskog mesta danas se jedva mogu raspoznati. Grad je imao kvadratnu osnovu i kule na rogljevima. Ukopavajući temelje svojih zgrada, Gradištanci su nailazili na rimske ostatke: skulpturske radove, cigle, novce i dr., od kojih se nešto nalazi i u Narodnom Muzeju. Kanic veli da je Pincum, kao glavno stovarište rimske metalne proizvodnje u oblasti Peka, pored vojnog imao i ekonomski značaj. Bilo je više puteva, koji su iz unutrašnjosti vodili k njegovom pristaništu. I na levoj, ugarskoj obali dunavskoj, bio je Pincum zašticen jednim gradićem, od kojega je Marsigli pronašao bedeme kod ugarske Požežene, prema srpskom selu iz toga imena, odmah ispod Gradišta.

 

 

 

 

Veliko Gradište

Accommodation – During your stay at the tourist destination Veliko Gradiste and Silver Lake, you can choose the accommodation by your desire. A wide selection in the private houses, among houses, apartments or rooms, will make your stay enjoyable and you will wish to tell to your friends and come again …Srebrno jezero

Silver Lake, created by damming a branch of the Danube near the city,is 14km long.It recharges from underground waters which, flowing  off from surrounding slopes and filtered through sandy soil, make this lake very clear. The lake is surrounded by spacious sandy beaches, which can accommodate thousands of swimmers


Turistički vodič

Tourist Guide 2013.

Here you can see a tourist guide in  PDF format.

 

 


                                                                           Video presentation  „Silver Lake 4 seasons“

 


Traces of the town

Veliko Gradiste

Gradiste, as a town,is the largest place in the district after Pozarevac.It’s six hours of walk away from Pozarevac,and connected with it with well filled up road. There is a headquarter of Ram counti in it. It has a lower secondary school with four classes, male and female school. Besides, there’s a post office,_telegraph, steamboat station, customs office and ferry transport to Hungary … The Church is new and beautiful. People from Gradiste are winsome, helpful and interesting. They are always the first in every patriotic society. No cry of patriotism remained with no response among,_the youth and citizens of Gradiste. I guess,there isn’t a single society in Serbia.that would not gladly have a sub-committee and its members here. We note this fact, with pleasure, this example of sacrifice and patriotism, that many of our larger towns could look up to … Gradiste is by its origin from the recent times … It is not mentioned in our older monuments. Neither,it was an important place during the time of the Turks. There is quite lively import and export trade in it, becouse of its position at the end of the golden valley of the river Pek. Gradiste is placed on the left bank of the river Pek.  The name of the town itself says.that once there had to be some more important fort. During the Romans there has been a town named Pincum here, which the Byzantines later called Pincus. In Pajtinge stables this is a Roman place marked as a Punicum, 13 miles away from Viminakije. The name of this town, as well as the name of the river Pek (Pincus), will be associated with the name of Pikenezovacs,who were inhabited this area from the days of Ptolemy. Traces of this Roman city are barely recognizable today. The town had a square base and towers at the corners. While digging the foundations of their buildings, people from Gradiste encountered on the remains from Roman times: sculpture works, brick, coins, etc .., some of which are located at the National Museum. Kanitz says that Pincum.as the main stock of the Roman metal production in the Pek area, in addition to the military, had economic significance too. There were several roads, that led from the interior to his dock. And on the left, Hungarian bank of the Danube, Pincum was protected by a small town, which walls were found by Marsigli near Hungarian Pozezeno. Which is opposite the Serbian village of the same name, just below the Gradiste.

 

 

© Copyright 2012. Turistička organizacija Veliko Gradište  |  Izrada www.arteaster.com